HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC SỰ SỐNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


Danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học sự sống:

STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Lê Thanh Hòa PGS.TS Chủ tịch Viện Công nghệ sinh học – VAST
2 Phan Tuấn Nghĩa PGS.TS Phó chủ tịch ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
3 Phương Thiện Thương TS Thư ký khoa học Viện Dược liệu
4 Đặng Đức Anh PGS.TS Thành viên Viện Vệ sinh dịch tễ TW
5 Nguyễn Ngọc Châu PGS.TS Thành viên Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật – VAST
6 Phạm Văn Cường TS Thành viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội
7 Nguyễn Văn Đề PGS.TS Thành viên ĐH Y Hà Nội
8 Trần Đăng Hòa TS Thành viên ĐH Nông Lâm – ĐH Huế
9 Lê Mai Hương PGS.TS Thành viên Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – VAST
10 Lê Thị Quỳnh Mai TS Thành viên Viện Vệ sinh dịch tễ TW
11 Bùi Xuân Nguyên TS Thành viên Viện Công nghệ sinh học – VAST
12 Dương Tấn Nhựt TS Thành viên Viện Sinh học Tây Nguyên
13 Nguyễn Thị Thanh Thủy TS Thành viên Viện Di truyền nông nghiệp