Print This Post

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra xác nhận kinh phí sử dụng và quyết toán năm 2023

Theo kế hoạch hàng năm để tổng hợp số liệu lập báo cáo Quyết toán và làm căn cứ để nghiệm thu thanh lý đối với đề tài kết thúc, Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng và quyết toán kinh phí đến hết năm 2023 cho các đề tài do Quỹ tài trợ. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thực hiện

– Thời gian: Từ ngày 1/3/2024 –25/5/2024

– Nội dung: Kiểm tra, xác nhận sử dụng và quyết toán kinh phí năm 2023 của các đề tài do Quỹ tài trợ.

2. Thành phần tham dự:

– Cơ quan điều hành Quỹ: Lãnh đạo Quỹ, lãnh đạo phòng Tài chính kế toán (theo phân công của Lãnh đạo Quỹ), các thư ký ngành, đại diện phòng chuyên môn (nếu có);

– Tổ chức chủ trì đề tài: Lãnh đạo tổ chức chủ trì, đại diện các phòng Tài chính kế toán, phòng quản lý khoa học;

3. Tiếp nhận báo cáo của các tổ chức chủ trì

– Đơn vị chủ trì lập báo cáo theo mẫu (Phụ lục 01 và Phụ lục 02 – Tải tại đây).

– Hình thức nộp:

+ Báo cáo bản điện tử của đơn vị chủ trì đề tài đề nghị thực hiện gửi trên Hệ thống quản lý đề tài dành cho Tổ chức chủ trì.

Đối với đơn vị chủ trì đã được cung cấp tài khoản truy cập hệ thống, vui lòng truy cập hệ thống và thực hiện theo hướng dẫn để nộp báo cáo.

Đối với đơn vị chủ trì chưa có tài khoản truy cập hệ thống, vui lòng thực hiện gửi công văn đề nghị cung cấp tài khoản theo thông báo sau: https://nafosted.gov.vn/trien-khai-he-thong-theo-doi-ho-so-de-tai-do-nafosted-tai-tro-danh-cho-cac-to-chuc-chu-tri/

(Hướng dẫn gửi báo cáo bản điện tử trên hệ thống quản lý xem tại đây)

– Quỹ sẽ xác nhận lịch kiểm tra chính thức và kế hoạch làm việc đối với đơn vị nộp báo cáo đầy đủ, đúng mẫu quy định.

– Thời hạn đơn vị nộp báo cáo: chậm nhất 07 ngày trước khi đoàn có lịch làm việc dự kiến kiểm tra của đơn vị.

Trong trường hợp các tổ chức chủ trì cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Tài chính Kế toán

Điện thoại: 024 39367750 (số máy lẻ 411,403,404 hoặc 405)