Print This Post

Thông báo một số nội dung cần lưu ý của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 (Luật Đấu thầu 2023). Để đảm bảo công tác phê duyệt, tổ chức thực hiện đấu thầu hiệu quả đúng quy định, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đề nghị các tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài lưu ý một số điểm sau:

Trong thời gian chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, Quỹ tạm thời chưa xử lý đối với hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến khi có hướng dẫn chi tiết.

Đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 01/01/2024: tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (được quy định tại Khoản 1 Điều 96 Luật Đấu thầu 2023).

Đối với các gói thầu lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 01/01/2024: đề nghị Tổ chức chủ trì nghiên cứu để thực hiện theo quy định Luật Đấu thầu năm 2023.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung mua sắm tổ chức Đầu thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cần quan tâm Điểm e khoản 1 Điều 23; Khoản 3 Điều 23, khoản 4 Điều 23, khoản 6 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Trong đó theo khoản 4 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đối với các gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, đơn vị tự tổ chức việc mua sắm theo qui định của Luật và không lập tờ trình đề nghị Quỹ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với các gói thầu hoặc nội dung mua sắm có giá trên 50 triệu đồng, các Tổ chức chủ trì lập tờ trình đề nghị Quỹ phê duyệt “ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu” theo quy định.

Quỹ trân trọng thông báo để Tổ chức chủ trì nhiệm vụ biết và thực hiện.

Tin: Phòng TCKT