Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHXH&NV do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2024

Ngày 06/2/2024, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký Quyết định số 06/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt Danh mục 61 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2024, trong đó có 01 đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện. Thông tin các đề tài được phê duyệt trong các ngành/liên ngành như sau:

STT Ngành / liên ngành Số lượng đề tài thông thường Số lượng đề tài nhóm nghiên cứu mạnh
1 Triết học, Chính trị học, Xã hội học 09 01
2 Kinh tế học 22
3 Tâm lý học, Giáo dục học 15
4 Luật học 05
5 Sử học, Khảo cổ học 05
6 Văn học, Ngôn ngữ học 03
7 Văn hóa học, nghiên cứu nghệ thuật, thông tin và truyền thông 01
Tổng số 60 01

Trong đợt đánh giá xét chọn lần này, Quỹ và các Hội đồng khoa học đã rà soát và xem xét kỹ các yếu tố sau:

– Liêm chính nghiên cứu: Không tài trợ các đề tài có minh chứng về việc chủ nhiệm đề tài vi phạm liêm chính nghiên cứu, căn cứ trên quy định do Quỹ ban hành vào tháng 3/2022.

– Năng lực quản lý của tổ chức chủ trì đề tài: Không tài trợ các đề tài có tổ chức chủ trì là các đơn vị không đảm bảo có đủ năng lực tổ chức triển khai thực hiện nghiên cứu và quản lý đề tài.

– Nhóm nghiên cứu: Không ưu tiên đề xuất tài trợ các đề tài có cùng hướng nghiên cứu thuộc cùng tổ chức chủ trì để khuyến khích phối hợp và phát triển nhóm nghiên cứu, phát triển các đề tài có quy mô lớn, dài hạn.

– Chủ nhiệm đề tài đã được Quỹ tài trợ trước đó hoặc đã được tài trợ bởi các tổ chức khác: Không xem xét tài trợ đối với các chủ nhiệm đề tài i) đã được Quỹ tài trợ trước đó nhưng vấn đề nghiên cứu, kết quả, sản phẩm dự kiến của đề tài đề xuất đợt này không thấy được sự phát triển, gia tăng về chất lượng so với đề tài đã được tài trợ giai đoạn trước; ii) đã được các tổ chức khác tài trợ thực hiện các nội dung / vấn đề nghiên cứu tương đồng.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 2/2024). Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí tài trợ cho các đề tài, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện các thủ tục ký hợp đồng nghiên cứu khoa học (dự kiến trong tháng 3-4/2024, theo tiến độ cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Quỹ).

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo để các tổ chức KH&CN, các nhà khoa học được biết./.