HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học trái đất
STT Họ và tên Chức danh khoa học Chức danh trong HĐKH Cơ quan công tác
1 Trần Trọng Hòa TSKH Chủ tịch Viện Địa chất – VAST
2 Trần Nghi GS.TS Phó chủ tịch ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
3 Trần Thanh Hải TS Thư ký khoa học ĐH Mỏ – Địa chất
4 Phạm Hoàng Hải TSKH Thành viên Viện Địa lý – VAST
5 Nguyễn Quang Hải TS Thành viên Viện Thổ nhưỡng nông hóa
6 Lê Huy Minh TS Thành viên Viện Vật lý địa cầu – VAST
7 Phạm Quý Nhân PGS.TS Thành viên ĐH Mỏ – Địa chất
8 Đinh Văn Toàn PGS.TS Thành viên Viện Địa chất – VAST
9 Phạm Thị Kim Trang TS Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
10 Phan Trọng Trịnh PGS.TS Thành viên Viện Địa chất – VAST
11 Nguyễn Văn Vượng PGS.TS Thành viên ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN