DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LĨNH VỰC KHOA HỌC Y, DƯỢC VÀ NÔNG NGHIỆP

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
 LĨNH VỰC KHOA HỌC Y, DƯỢC VÀ NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Nguyễn Hải Nam 1972 Chủ tịch Dược học Trường Đại học Dược Hà Nội
2 PGS.TS Ngô Đại Nghiệp 1975 Phó Chủ tịch Hóa sinh, Công nghệ sinh học, Sinh học phân tử Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
3 PGS.TS Phương Thiện Thương 1976 Thư ký Y học cổ truyền, Dược học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc
4 PGS.TS Lê Hữu Song 1970 Thành viên Y học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
5 PGS.TS Nguyễn Thị Hiệp 1981 Thành viên Y học tái tạo Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6 PGS.TS Phạm Quốc Hùng 1974 Thành viên Sinh học, Di truyền học Trường Đại học Nha Trang
7 TS Hà Phương Thư 1974 Thành viên Khoa học vật liệu trong y dược Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 TS Lê Tiến Dũng 1975 Thành viên Hóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử Công ty TNHH Bayer Việt Nam
9 TS Trần Lê Hồng 1969 Thành viên Luật; Sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ