Danh sách Hội đồng khoa học ngành Toán học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TSKH Ngô Việt Trung 1953 Chủ tịch Một số vấn đề chọn lọc trong đại số, lý thuyết số và tô pô hình học Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Nguyễn Hữu Dư 1954 Phó Chủ tịch Xác suất và thống kê Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
3 PGS.TSKH Nguyễn Thiệu Huy 1974 Thư ký Phương trình vi phân, tích phân Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
4 GS.TSKH Phạm Kỳ Anh 1949 Thành viên Giải tích số Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
5 GS.TSKH Phùng Hồ Hải 1970 Thành viên Một số vấn đề chọn lọc trong đại số, lý thuyết số và tô pô hình học Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 TS Trần Vũ Khanh 1983 Thành viên Giải tích toán học Trường Đại học Tân Tạo
7 PGS.TSKH Huỳnh Văn Ngãi 1971 Thành viên Tối ưu và điều khiển hệ thống Trường Đại học Quy Nhơn
8 GS.TS Phạm Hữu Anh Ngọc 1967 Thành viên Tối ưu và điều khiển hệ thống Trường Đại học Quốc tế – Đại hoc Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9 GS.TSKH Đỗ Đức Thái 1961 Thành viên Một số vấn đề chọn lọc trong đại số, lý thuyết số và tô pô hình học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội