Danh sách Hội đồng khoa học ngành Toán học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TSKH Ngô Việt Trung 1953 Chủ tịch Một số vấn đề chọn lọc trong đại số, lý thuyết số và tô pô hình học Viện Toán học –
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Đặng Đức Trọng 1964 Phó Chủ tịch Phương trình đạo hàm riêng và thống kê Trường Đại học Khoa học Tự nhiên –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
3 PGS.TSKH Nguyễn Thiệu Huy 1974 Thư ký Phương trình vi phân, tích phân Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
4 GS.TSKH Phạm Kỳ Anh 1949 Thành viên Giải tích số Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Đại học Quốc gia Hà Nội
5 GS.TSKH Nguyễn Quang Diệu 1974 Thành viên Giải tích phức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 GS.TSKH Lê Mậu Hải 1951 Thành viên Giải tích phức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7 GS.TSKH Đinh Nho Hào 1961 Thành viên Phương trình vi phân và giải tích số Viện Toán học –
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 PGS.TS Phạm Hữu Anh Ngọc 1967 Thành viên Tối ưu và điều khiển hệ thống Trường Đại học Quốc tế –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9 GS.TS Nguyễn Văn Quảng 1957 Thành viên Xác suất và thống kê Trường Đại học Vinh