Danh sách Hội đồng khoa học ngành Toán học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 77/QÐ-HÐQL-NAFOSTED ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TSKH Đinh Nho Hào 1961 Chủ tịch Giải tích toán học Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS Đặng Đức Trọng 1964 Phó Chủ tịch Giải tích toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
3 GS.TS Cung Thế Anh 1977 Thư ký khoa học Giải tích toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
4 GS.TSKH Phùng Hồ Hải 1970 Thành viên Một số vấn đề chọn lọc trong đại số, lý thuyết số và tô pô hình học Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 PGS.TS Ngô Quốc Anh 1983 Thành viên Giải tích toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
6 PGS.TS Trần Vũ Khanh 1983 Thành viên Giải tích toán học Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7 GS.TS Lâm Quốc Anh 1974 Thành viên Tối ưu và điều khiển hệ thống Trường Đại học Cần Thơ
8 PGS.TS Trương Công Quỳnh 1981 Thành viên Một số vấn đề chọn lọc trong đại số, lý thuyết số và tô pô hình học  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
9 PGS.TS Đinh Công Hướng 1974 Thành viên Giải tích toán học Trường Đại học Quy Nhơn