DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 
LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 PGS.TS Bùi Tất Thắng 1959 Chủ tịch Kinh tế học Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam
2 GS.TS Nguyễn Hữu Minh 1957 Phó Chủ tịch Xã hội học Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
3 TS Phạm Trọng Nghĩa 1978 Thư ký Luật học Ủy ban Xã hội của Quốc hội
4 TS Nguyễn Việt Cường 1976 Thành viên Kinh tế học Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong
5 GS.TS Nguyễn Đông Phong 1960 Thành viên Kinh tế học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
6 GS.TS Hoàng Anh Tuấn 1976 Thành viên Sử học Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7 PGS.TS Trần Trung 1978 Thành viên Giáo dục học Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc
8 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm 1972 Thành viên Văn hóa Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
9 ThS Đàm Bích Thủy 1961 Thành viên Quản trị kinh doanh Trường Đại học Fulbright Việt Nam