DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh
trong HĐKH
Chuyên ngành Cơ quan công tác
1 GS.TS Nguyễn Đức Chiến 1951 Chủ tịch Vật lý Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 GS.TSKH Hồ Tú Bảo 1952 Phó Chủ tịch Khoa học máy tính Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
3 PGS.TS Bùi Xuân Thành 1978 Thư ký Khoa học trái đất và môi trường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
4 PGS.TS Đoàn Đình Phương 1962 Thành viên Khoa học vật liệu Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 PGS.TS Bùi Thanh Tùng 1981 Thành viên Vật lý Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
6 GS.TS Thái Hoàng 1958 Thành viên Hóa học Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7 PGS.TS Tạ Cao Minh 1962 Thành viên Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
8 TS Đặng Đình Thi 1970 Thành viên Kỹ thuật và Công nghệ Tổng công ty sản xuất thiết bị, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
9 ThS Nguyễn Văn Bảy 1970 Thành viên Luật, Sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ