Print This Post

Thông báo hoàn thiện thuyết minh và ký hợp đồng đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2024

Ngày 26 tháng 3 năm 2024 tại Quyết định số 17/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí các đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ từ năm 2024. Theo đó 25 đề tài đã được phê duyệt với tổng kinh phí tài trợ là 41,013 tỷ đồngKinh phí do Quỹ tài trợ cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng tập trung vào mục công lao động, nguyên vật liệu chi điều tra, khảo sát (đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn), chi thuê ngoài (đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực y dược và nông nghiệp). Kinh phí tài trợ trung bình cho một đề tài được phê duyệt kỳ này là 1,64 tỷ đồng.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi Quyết định tài trợ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết đến tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện hồ sơ theo nội dung và kinh phí được phê duyệt trước ngày 06/5/2024. Thời gian ký hợp đồng thực hiện đề tài dự kiến trong nửa đầu tháng 06/2024 (phụ thuộc nguồn NSNN cấp cho Quỹ năm 2024).

Quỹ triển khai ký điện tử đối với các Hợp đồng thực hiện đề tài thuộc chương trình nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ (tham khảo thông tin tại đây)Các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài thực hiện ký, đóng dấu số trên hợp đồng, gửi tới Quỹ trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến thay cho việc gửi hồ sơ bản giấy. Đề nghị các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chuẩn bị chữ ký và dấu số (chữ ký số cơ quan, tổ chức) để việc ký hợp đồng các đề tài được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ./.

Tin: Phòng Dự án