Print This Post

Thông báo Danh mục đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2020

Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục đề tài Nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ năm 2020 theo Quyết định số 157/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/10/2020.

Danh mục đề tài được tài trợ (tải tại đây).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát nội dung, dự toán kinh phí của các nhiệm vụ thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 11/2020 và thông báo tới các tổ chức chủ trì,chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện thuyết minh cũng như ký hợp đồng tài trợ sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí tài trợ.

Việc triển khai đánh giá xét chọn đề tài và ký hợp đồng tài trợ trong chương trình nghiên cứu ứng dụng của Quỹ năm nay chậm hơn so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như một số thay đổi về việc cấp kinh phí cho Quỹ trong giai đoạn sửa đổi Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Quỹ kính thông báo để các tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu được biết để triển khai đề tài theo kế hoạch. Kế hoạch nộp hồ sơ chương trình Nghiên cứu ứng dụng đợt tiếp theo sẽ được thông báo sau.

Tin: Nguyễn Thị Mỹ An (Phòng KHTN&KT)