Print This Post

Thông báo kết quả đánh giá định kỳ và kế hoạch cấp tiếp kinh phí

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức đánh giá kết quả định kỳ tình hình thực hiện các đề tài NCCB trong KHTN 2009 (thời gian thực hiện từ 24 tháng trở lên) và 2010. Kết quả đánh giá cụ thể như sau:

Ngành

 Nhóm A*

 Nhóm B**

Toán học

09

02

Khoa học Thông tin và máy tính

17

03

Vật lý

26

32

Hóa học

Đang tiến hành đánh giá

Khoa học Trái đất

21

17

Khoa học Sự sống

  55

 32

Cơ học

22

02

Tổng số

150

88

* Số lượng các đề tài được đề nghị cấp kinh phí đợt tiếp theo

** Số lượng các đề tài được đề nghị cấp kinh phí đợt tiếp theo sau khi chỉnh sửa, bổ sung báo cáo định kỳ thực hiện đề tài

Đối với các đề tài thuộc nhóm A, Quỹ sẽ tiến hành cấp kinh phí đợt tiếp theo trong thời gian từ  ngày 9-14/1/2012.

Đối với các đề tài thuộc nhóm B, Quỹ sẽ liên hệ với các chủ nhiệm đề tài về các nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa trong báo cáo định kỳ thực hiện đề tài từ ngày 5-14/1/2012 và dự kiến cấp kinh phí đợt tiếp theo trong thời gian từ ngày 14/1 – 10/2/2012.

Kết quả đánh giá các đề tài thuộc ngành Hóa học sẽ được cập nhật vào trung tuần tháng 1/2012