Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2016

Ngày 03/02/2017, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 05 đề tài do Quỹ tài trợ năm 2016 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Quỹ và Hội đồng nghiên cứu Anh quốc RCUK (Quyết định số 11/QĐ-HĐQL-NAFOSTED).

Danh mục các đề tài được phê duyệt

Cơ quan điều hành Quỹ đã tổ chức rà soát kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên theo quy định. Ngày 24/5/2017, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã tiếp tục phê duyệt kinh phí tài trợ cho 05 đề tài này (Quyết định số 76/QĐ-HĐQL-NAFOSTED). Trong thời gian tới, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng.

Lưu ý: Đối với đề tài có sự tham gia của đối tác Indonesia, các bước thông báo và ký kết hợp đồng sẽ được triển khai sau khi có xác nhận chính thức từ phía cơ quan tài trợ tại Indonesia (Quỹ Khoa học Indonesia DIPI) về kinh phí tài trợ.

Bài viết liên quan