Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2013

Ngày 31/12/2013, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục 07 đề tài được Quỹ tài trợ thực hiện năm 2013 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương Việt Bỉ (Quyết định số 87/QĐ-HĐQL-NAFOSTED).

Danh mục các đề tài được phê duyệt

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, dự kiến trong thời gian từ 15/1 – 15/2//2014. Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến đầu tháng 3/2014).

Bài viết liên quan