Print This Post

Thông báo tài trợ các đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Flanders (Bỉ) thực hiện từ 2013

1. Giới thiệu
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) và Quỹ khoa học Flanders (FWO) đã ký kết một thỏa thuận khung về triển khai chương trình đồng tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ.
Thời gian thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình này là hai năm.Thuyết minh đề cương nghiên cứu cần thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, sự cần thiết và tác dụng đối với cả phía Việt Nam và phía Bỉ.

2. Phạm vi tài trợ
Các đề tài nghiên cứu thuộc phạm vi tài trợ của cả hai Quỹ (FWO và NAFOSTED) đều có thể được xem xét tài trợ, bao gồm các ngành khoa học sau:
–          Toán học, khoa học thông tin, khoa học máy tính
–          Khoa học vật lý
–          Hóa học
–          Sinh học
–          Y học
–          Cơ học, kỹ thuật
–          Khoa học vật liệu
–          Khoa học nông nghiệp
–          Khoa học trái đất và môi trường
–          Khoa học xã hội và kinh tế

3. Kinh phí tài trợ
Mỗi bên (NAFOSTED/FWO) sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm là 300,000 Euro để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình này.Kinh phí tài trợ từ phía NAFOSTED cho mỗi đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình này có thể lên tới 75,000 Euro/năm (tương đương 2 tỷ VNĐ) để chi trả nhân công lao động khoa học, nguyên vật liệu, thiết bị (nhỏ), chi phí đi lại của nhà khoa học Việt Nam đến Bỉ, chi phí bảo hiểm của nhà khoa học Việt Nam tại Bỉ, chi phí ăn ở của nhà khoa học Bỉ tại Việt Nam.

4. Đăng ký hồ sơ đề tài
Các nhà khoa học của từng bên nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài đồng thời cho Quỹ khoa học ở nước mình.Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ do nhà khoa học Việt Nam và Flanders cùng thống nhất xây dựng, nộp đúng thời hạn cho cả hai Quỹ.
Tại Flander, mẫu hồ sơ đăng ký có thể tìm thấy trên trang Web của FWO (www.fwo.be).
Tại Việt Nam, hồ sơ đăng ký đề tài gồm có:
–          Đơn đăng kí đề tài (Mẫu F1, F1e)
–          Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu F2, F2e)
–          Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu F3, F3e)

a/ Bản mềm nộp trên hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (OMS) của NAFOSTED. Xem Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS tại đây. Hệ thống sẽ sẵn sàng cho việc đăng ký đề tài từ 15/05/2013.
b/ Bản cứng (trong đó đơn đăng ký và lý lịch khoa học xuất từ hệ thống OMS) gửi tới cơ quan điều hành Quỹ theo địa chỉ:
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia,
Số 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Trên phong bì ghi rõ: Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài hợp tác song phương Việt – Bỉ

5. Đánh giá xét chọn đề tài
Các đề tài được tài trợ là các đề tài đáp ứng các đòi hỏi về chất lượng khoa học cũng như các yêu cầu cụ thể theo quy định hiện hành của Quỹ khoa học (NAFOSTED; FWO)ở nước mình.
Các tiêu chí đánh giá bao gồm:
–          Sự phù hợp (nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học được hai Quỹ tài trợ);
–          Tính mới và sáng tạo;
–          Trọng tâm nghiên cứu rõ ràng, cụ thể;
–          Phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và chính xác;
–          Tính khả thi;
–          Năng lực khoa học và thành tích nghiên cứu (tầm quốc tế) của nhóm nghiên cứu;
–          Khả năng hợp tác / phối hợp giữa các nhóm nghiên cứu có liên quan;
–          Tính hợp lý của kinh phí nghiên cứu đề nghị được tài trợ.
Đề tài được đánh giá bởi hội đồng khoa học do NAFOSTED và FWO chỉ định cùng với việc xem xét ý kiến nhận xét của các chuyên gia phản biện độc lập.

6. Tiến độ thực hiện dự kiến
–          Hạn nộp hồ sơ: Từ 08h00 ngày 15/05/2013 đến 17h30 ngày 14/06/2013
–          Kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá của chuyên gia: tháng 6 ~ 9/2013
–          Đánh giá của Hội đồng khoa học: 11/2013
–          Bắt đầu triển khai thực hiện đề tài: 01/01/2014
Thông tin về chương trình tài trợ này từ phía FWO có thể được tham khảo trên trang web của Quỹ Khoa học Flanders (www.fwo.be).