Print This Post

Thông báo tình hình cấp kinh phí đối với các đề tài do Quỹ tài trợ

Trong 4 tháng đầu năm 2020, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thực hiện cấp kinh phí thực hiện (bao gồm kinh phí sau ký hợp đồng, kinh phí định kỳ và kinh phí đợt cuối, sau đánh giá kết quả thực hiện đề tài) đối với trên 166 đề tài nghiên cứu và 43 hoạt động nâng cao năng lực KH&CN với tổng kinh phí gần 45,3 tỷ đồng.

Chương trình tài trợ Số lượng nhiệm vụ, hoạt động Kinh phí đã cấp

(tỷ đồng)

Nghiên cứu cơ bản trong KHTN 128 25.5
Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV 11 3.5
Nhiệm vụ đột xuất, tiềm năng, HTQT, đề án LSVN 27 14.6
Hoạt động nâng cao năng lực KH&CN 43 1.7
Tổng 209 45.3

Hiện nay, Quỹ đang làm thủ tục cấp kinh phí cho các đề tài đã nghiệm thu đạt; các đề tài đang thực hiện, đủ điều kiện cấp tiếp kinh phí sau đợt đánh giá định kỳ cuối năm 2019; các đề tài NCCB lĩnh vực KHTN&KT và đề tài tiềm năng được được ký hợp đồng tài trợ trong năm 2019. Một số hồ sơ cấp kinh phí đã chuyển ra Kho bạc nhà nước từ tháng 1 đến tháng 4/2020, tuy nhiên do tiếp tục phải hoàn thiện các thủ tục (chuyển nguồn kinh phí từ năm 2019 sang năm 2020, sửa lại mẫu ủy nhiệm chi theo qui định của Nghị định 11/2020/NĐ-CP) nên việc giải ngân kinh phí chậm hơn so với kế hoạch.

Đối với các đề tài đã được đánh giá định kỳ trong tháng 1/2020, các đề tài NCCB trong KHTN&KT năm 2019 đợt 2 (đang ký hợp đồng tài trợ), đề tài NCCB trong KHXH&NV năm 2019 đợt 2 (đang ký hợp đồng tài trợ), đề tài tiềm năng năm 2020 (đã ký hợp đồng), Quỹ dự kiến sẽ cấp kinh phí trong Quý 2 năm 2020 (sau khi Quỹ tiếp nhận kinh phí hoạt động năm 2020 từ Bộ Tài chính).

CQĐH Quỹ sẽ gửi email thông báo đến các chủ nhiệm đề tài khi hoàn thành cấp kinh phí. Kính thông báo để các tổ chức chủ trì được biết và hỗ trợ nhóm nghiên cứu triển khai đề tài theo kế hoạch nghiên cứu.

Tin: Phan Thị Minh Nguyệt (Phòng Tài chính – Kế toán)