Print This Post

Thông báo về kết quả đánh giá định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015 và năm 2016

Trong thời gian vừa qua, Cơ quan Điều hành Quỹ đã tổ chức đánh giá các đề tài Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2015 và năm 2016.

Kết quả thực hiện đối với 267 đề tài được đánh giá, có 192 đề tài được đề nghị cấp tiếp kinh phí, 74 đề tài cần chỉnh sửa bổ sung, 1 đề tài đề nghị dừng tài trợ. Cơ quan Điều hành Quỹ đã thông báo kết quả đánh giá chi tiết tới các chủ nhiệm đề tài đồng thời tiến hành cấp tiếp kinh phí đối với các đề tài đủ điều kiện.

Cơ quan Điều hành Quỹ dự kiến tổ chức đợt đánh giá (lần 2) đối với các đề tài được đề nghị nộp các minh chứng, kết quả bổ sung sau đợt đánh giá lần 1 vào tháng 12/2018 và các đề tài nộp báo cáo chậm vào tháng 2-3/2019.