Thông báo về việc cấp kinh phí năm 2014

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo: Hiện nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc đã được Bộ Tài chính  cấp vốn ngân sách bổ sung năm 2014. Do vậy, Qũy sẽ cấp kinh phí  năm 2014 cho các đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Qũy tài trợ.

Thời gian cấp kinh phí: Từ 03 – 30/9/2014
Các nhiệm vụ cấp kinh phí:

  • Đề tài NCCB trong KHTN được tài trợ từ năm 2009 đến năm 2013 ( Cấp đợt I, đợt II, đợt III, cấp sau nghiệm thu)
  • Đề tài NCCB trong KHXH được tài trợ từ năm 2010 đến năm 2012 ( Cấp đợt I, đợt II, đợt III, cấp sau nghiệm thu)
  • Đề tài đột xuất phát sinh ( Cấp đợt I, đợt II, đợt III, cấp sau nghiệm thu)
  • Tài trợ khác ( tài trợ cho nhà khoa học đi tham dự hội nghị quốc tế, nghiên cứu ngắn hạn);
+100%- 🖶 In