Print This Post

THÔNG BÁO (Về việc ghi nhận sự tài trợ của Quỹ NAFOSTED)

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia có quy định đối với các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, sản phẩm là bài báo khoa học hay sách chuyên khảo khi công bố phải được ghi nhận sự tài trợ của Quỹ.

Quy định này cũng được thể hiện thành điều khoản trong các hợp đồng khoa học khi các tổ chức, cá nhân nhà khoa học ký với Quỹ.
Đề nghị các nhóm nghiên cứu lưu ý trong việc thực hiện Quy định này của Quỹ.

Nếu các sản phẩm không ghi nhận sự tài trợ của Quỹ theo hợp đồng đã ký kết thì không được Quỹ chấp nhận sản phẩm là kết quả nghiên cứu khi đánh giá nghiệm thu đề tài.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo để các tổ chức, cá nhân đang thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do Quỹ tài trợ biết để thực hiện./.