Print This Post

Thông báo về việc cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ do Quỹ tài trợ

Hiện nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã được cấp kinh phí tiếp theo năm 2019. Quỹ đã hoàn thiện hồ sơ và cấp kinh phí triển khai các nhiệm vụ như sau:

Cấp kinh phí đợt 1 cho đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật phê duyệt tài trợ năm 2018 đợt 2; đề tài NCCB trong khoa học xã hội và nhân văn phê duyệt tài trợ năm 2019 đợt 1; đề tài chương trình hợp tác NAFOSTED- RCUK tài trợ năm 2018.

Cấp kinh phí sau đánh giá định kỳ đối với các đề tài có đủ điều kiện được cấp tiếp, bao gồm: đề tài NCCB trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật,  khoa học xã hội và nhân văn; đề tài chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK năm 2016; đề tài tiềm năng.

Cấp kinh phí đợt cuối các đề tài đã nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Đối với đề tài phê duyệt tài trợ năm 2019 đợt 1 trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ đã hoàn thành ký hợp đồng và cấp kinh phí đợt 1 cho khoảng 65/157 đề tài (40%). Các đề tài còn lại, Quỹ sẽ ký và cấp kinh phí sau khi nhận được hợp đồng hoàn thiện từ chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

Trân trọng thông báo để chủ nhiệm đề tài, các tổ chức chủ trì được biết để hỗ trợ nhóm nghiên cứu triển khai đề tài theo tiến độ thuyết minh được duyệt.

Phòng Tài chính – Kế toán

Bài viết liên quan