Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ năm 2019-đợt 2

Ngày 06/02/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký Quyết định số 13/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt Danh mục, kinh phí 38 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ tài trợ (hồ sơ năm 2019 đợt 2). Các đề tài được phê duyệt kinh phí đợt này được nộp hồ sơ đăng ký tháng 3/2019, phê duyệt Danh mục tài trợ vào tháng 11/2019.

Tổng kinh phí tài trợ được phê duyệt đợt này là 31.582,5 triệu đồng (kinh phí trung bình khoảng 830 triệu đồng/đề tài). Kinh phí tài trợ đối với đề tài NCCB do Quỹ tài trợ tập trung vào các mục công lao động (phụ thuộc vào khối lượng công việc, sản phẩm của đề tài) và các hoạt động của đề tài (điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học).

Cơ quan điều hành Quỹ có kế hoạch gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị ký hợp đồng qua email và qua đường bưu điện ngày 10-11/02/2020. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và hồ sơ theo yêu cầu, gửi Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn được thông báo. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 3/2020./.

Tin: Phòng KHXH&NV (Nguyễn Quỳnh Hoa)

+100%- 🖶 In