Print This Post

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB do Quỹ tài trợ năm 2020-đợt 1

Ngày 15/4/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký Quyết định số 59/QĐ-HĐQL-NAFOSTED phê duyệt Danh mục kinh phí 3đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ tài trợ (hồ sơ năm 2020 đợt 1). Các đề tài được phê duyệt kinh phí đợt này do Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét chọn tài trợ từ 16/9/2019 đến 15/10/2019. Danh mục tài trợ được HĐQL Quỹ phê duyệt vào tháng 3/2020.

Tổng kinh phí tài trợ được phê duyệt là 31.156 triệu đồng (kinh phí trung bình khoảng 865 triệu đồng/đề tài, tăng nhẹ so với mức trung bình 830 triệu đồng/đề tài của đợt 2/2019). Kinh phí tài trợ đối với đề tài NCCB do Quỹ tài trợ tập trung vào các mục công lao động (phụ thuộc vào nội dung nghiên cứu, sản phẩm do đề tài đăng ký) và các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu của đề tài (điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học).

Quỹ có kế hoạch gửi thông báo kèm yêu cầu chỉnh sửa, biểu mẫu hợp đồng tới các chủ nhiệm đề tài qua email qua đường bưu điện trước ngày 29/4/2020 để hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị ký hợp đồng. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và hồ sơ theo yêu cầu, gửi Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn được thông báo. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 6/2020./.

Tin: Phòng KHXH&NV (Nguyễn Quỳnh Hoa)

Bài viết liên quan