Print This Post

Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với một số hoạt động Hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 (1), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo:

Tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với một số hoạt động Hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ Quốc gia, cụ thể bao gồm:

  • Hồ sơ tham dự và báo cáo kết quả tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.
  • Hồ sơ thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài.
  • Hồ sơ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành tại Việt Nam.

Thời gian tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ: từ ngày 09/4/2020.

Quỹ sẽ thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, các chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời thông báo việc tiếp tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong thời gian tới.

Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia khác vẫn được tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định hiện hành./.

===============================================

– Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nội dung ” tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài” và “hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người”;

– Văn bản số 1774/VPCP-QHQT ngày 08/3/2020, Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc “tạm hoãn đi công tác nước ngoài”;

– Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

– Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 26/3/2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “Tạm dừng mọi hoạt động  hội họp tập trung đông người”.

Bài viết liên quan