Thông báo về việc đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện đề tài NCCB do Quỹ tài trợ

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014của Chính phủ về Hoạt động Thông tin Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xin thông báo:

Kể từ ngày 1/6/2014, tất cả các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ sau khi được nghiệm thu Đạt phải đăng ký và lưu giữ kết quả nghiên cứu của đề tài tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nộitrong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi Cơ quan Điều hành Quỹ thông báo kết quả nghiệm thu và các thông tin có liên quan (ngày thành lập Hội đồng nghiệm thu, ngày họp nghiệm thu).

Hồ sơđăng ký gồm có:

  • Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu, in 2 mặt, nếu in 2 tờ phải đóng dấu giáp lai). Lưu ý: đề tài NCCB do Quỹ tài trợ là đề tài cấp Nhà nước.
  • Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, kèm theo các minh chứng về kết quả công bố, kết quả đào tạo và các kết quả khác của đề tài (đóng bìa cứng, gáy vuông, có chữ ở bìa).
  • Đĩa CD/DVD ghi toàn bộ các sản phẩm, kết quả nghiên cứu của đề tài gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (đã nối thành file hoàn chỉnh, không để rời từng chương, mục); phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; bản vẽ; bản đồ; ảnh.

Các thủ tục đăng ký kết quả thực hiện được hướng dẫn cụ thể trên trang web của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ:
http://www.vista.gov.vn/Default.aspx?tabid=105&IntroId=272&temidclicked=272&language=vi-VN

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, các chủ nhiệm đề tài gửi bản photo về Cơ quan Điều hành Quỹ để Quỹ ra quyết định công nhận kết quả đạtvà làm thủ tục thanh lý hợp đồng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ nhiệm đề tài liên hệ Cơ quan Điều hành Quỹ theo số điện thoại: (04)-3944-0555 (đối với các đề tài NCCB trong KHTN) hoặc (04)-39340411 (đối với các đề tài NCCB trong KHXH&NV) để được giải đáp.

+100%- 🖶 In