Print This Post

Thông báo về việc giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành/liên ngành trong KHXH&NV nhiệm kỳ 2021-2023

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành/ liên ngành (HĐKH) trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2021-2023. Để có cơ sở lựa chọn thành viên HĐKH, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác (đáp ứng đủ điều kiện) tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học:

Hội đồng khoa học được thành lập để tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau đây:

– Hướng nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ;

– Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;

– Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Tiêu chí lựa chọn:

– Có trình độ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn (tiêu chí cụ thể xem tại đây);

– Được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm giới thiệu;

– Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ.

 Kế hoạch thực hiện

TT Nội dung Thông tin chi tiết Thời gian dự kiến
B1. Giới thiệu nhà khoa học Cộng đồng khoa học giới thiệu bổ sung các nhà khoa học đủ điều kiện tham gia Hội đồng khoa học các ngành/liên ngành.

Danh sách giới thiệu mặc định của Quỹ bao gồm thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2019-2021 đủ điều kiện tiếp tục tham gia HĐKH theo quy định và các Chủ nhiệm đề tài NCCB KHXH&NV được tài trợ của Quỹ từ năm 2015 đến nay. Trường hợp số lượng dưới 25 người, giới thiệu thêm Chủ nhiệm đề tài NCCB trong KHXH&NV của Quỹ giai đoạn 2011-2014.

 

Từ 01/7/2021-15/7/2021

B2 Cập nhật lý lịch khoa học Các nhà khoa học trong danh sách đề cử cập nhật lý lịch khoa học theo hướng dẫn trên hệ thống OMS. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH nhiệm kỳ 2021-2023. Từ 01/7/2021-30/7/2021

(Theo kế hoạch cũ từ 01/7/2021-20/7/2021)

B3 Đề xuất HĐKH mới Các nhà khoa học vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH nhiệm kỳ mới.
– Cử tri (người bầu) bao gồm: Tất cả thành viên HĐKH các ngành/liên ngành thuộc lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ 2019-2021 và tất cả nhà khoa học thuộc danh sách ứng viên (người được bầu).- Ứng viên (người được bầu) bao gồm: Chủ nhiệm đề tài đủ điều kiện, Hội đồng khoa học các ngành/liên ngành KHXH&NV nhiệm kỳ 2019 – 2021 đủ điều kiện, các nhà khoa học được đề cử đủ điều kiện.
Từ 23/8/2021-10/9/2021

(Theo kế hoạch cũ từ 01/8/2021-20/8/2021)

B4 Tổng hợp kết quả – Tổng hợp kết quả giới thiệu từ cộng đồng khoa học

– Rà soát các thông tin đăng ký của nhà khoa học.

– Trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

Tháng 9/2021

(Theo kế hoạch cũ từ tháng 8-9/2021)

B5 Thành lập HĐKH ngành Quyết định thành lập HĐKH ngành/ liên ngành nhiệm kỳ 2021-2023 Tháng 10/2021

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia tích cực vào việc bình chọn thành viên các HĐKH ngành/ liên ngành thông qua tài khoản trên hệ thống Quản lý Thông tin trực tuyến (OMS) (http://oms.nafosted.gov.vn/oms_ss/account/index.php)

Sự ủng hộ của các nhà khoa học sẽ góp phần quan trọng trong việc lựa chọn các thành viên có năng lực, uy tín để tham gia vào các HĐKH ngành/ liên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2021-2023 của Quỹ.

Trân trọng cảm ơn./.

Tin: Phòng Khoa học xã hội và nhân văn (Nguyễn Quỳnh Hoa)