Print This Post

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho DN thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ theo NĐ 119/1999/NĐ-CP của CP thực hiện từ năm 2013

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia thông báo nhận hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ thực hiện từ năm 2013
Thời gian tiếp nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là trước ngày 30/11/2012.
Các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ được xét chọn vào đợt sau.

1. Mục tiêu hỗ trợ kinh phí: nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ để đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Phạm vi hỗ trợ:
3.1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ được Nhà nước ưu tiên khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm:
–  Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới nhằm xuất khẩu hoặc thay thế nhập khẩu, vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, vật liệu có tính năng đặc biệt;
–  Nghiên cứu phát triển các công nghệ mới về sinh học nhằm sản xuất giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao;
–  Nghiên cứu tạo ra dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến;
–  Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu so với công nghệ hiện có;
–  Nghiên cứu công nghệ bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, xử lý chế biến chất thải rắn, lỏng, khí.
3.2. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài.
3.3. Phương thức cấp kinh phí hỗ trợ: việc cấp kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài trên cơ sở các kết quả đã thực hiện theo tiến độ, nội dung và kinh phí phê duyệt. Doanh nghiệp tự ứng trước phần kinh phí để thực hiện, bao gồm cả phần kinh phí do doanh nghiệp thực hiện và phần kinh phí do Quỹ cam kết hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

4. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài:
4.1. Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, gồm:
a. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (Phụ lục 1– Đơn/DN);
b. Thuyết minh đề tài nghiên cứu (Phụ lục 2– TM/DN);
c. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính tham gia nghiên cứu (Phụ lục 3-LLKH/DN);
d. Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);
e. Văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện đề tài nghiên cứu của doanh nghiệp;
g. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm 2011, 2012 (đến ngày báo cáo) và kế hoạch thực hiện năm 2013;
h. Xác nhận phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ với các tổ chức khoa học và công nghệ – nếu có (Phụ lục 4-XNPH/DN);
i. Tài liệu bổ sung khác nếu có.
Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký đề tài có thể tải từ trang Web của Quỹ (www.nafosted.gov.vn)
4.2. Hồ sơ hợp lệ để được đưa ra xét chọn phải đáp ứng yêu cầu:
Hồ sơ phải được điền đầy đủ thông tin và gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia dưới hai dạng: hồ sơ in trên giấy và thuyết minh đề tài bản điện tử trong thời gian quy định.
– Hồ sơ in trên giấy được lập theo mẫu quy định của Quỹ (01 bộ hồ sơ gốc); có xác nhận của doanh nghiệp chủ trì (chữ ký, ghi rõ chức danh và đóng dấu) và tổ chức phối hợp thực hiện đề tài (nếu có); chữ ký của các cá nhân tham gia đề tài.
Lưu ý: Trường hợp Chủ nhiệm đề tài đồng thời là Lãnh đạo đơn vị thì sẽ không được ký xác nhận với vai trò là Lãnh đạo đơn vị trong hồ sơ của mình.
– Hồ sơ điện tử được lưu trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu như CD, DVD, USB (file word, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, Unicode), bên ngoài ghi rõ tên chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì thực hiện.
4.3. Chi tiết về hồ sơ đăng ký, nguyên tắc, tiêu chí đánh giá xét chọn và quy trình tổ chức thực hiện được nêu tại Hướng dẫn về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ ngày 13/9/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
Các doanh nghiệp/chủ nhiệm đề tài cần nghiên cứu kỹ các Quy định này trên Webside của Quỹ trước khi xây dựng đề cương nghiên cứu ( các văn bản pháp quy ).

5. Tiếp nhận hồ sơ:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo tới trước 16h30 ngày 30/11/2012.
Các hồ sơ gửi đến Quỹ sau thời hạn này sẽ được xét chọn vào đợt sau theo thông báo của Quỹ.
Trước khi đến nộp hồ sơ, chủ nhiệm đề tài phải lập phiếu khai hồ sơ (02 bản) theo mẫu của Quỹ (Phiếu khai hồ sơ) để đối chiếu và giao nhận.

6. Địa chỉ nhận Hồ sơ: Cơ quan điều hành – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hà Nội. Điện thoại: (04) 39367750; Fax: 04.39367751.

7. Dự kiến mốc thời gian như sau:
7.1. Rà soát, phân loại hồ sơ: từ ngày 01/12/2012 đến ngày 15/12/2012;
7.2. Tổ chức xét duyệt, công bố danh mục đề tài được lựa chọn: từ tháng 16/12/2012 đến ngày 30/01/2013;
7.3. Thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện và trình phê duyệt kinh phí hỗ trợ: từ ngày 01/02/2013 đến ngày 30/3/2013;
7.4. Hoàn thiện hồ sơ đề tài, ký hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện: bắt đầu từ tháng 4/2013

8. Một số văn bản quy định về việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP:
Để có thông tin hướng dẫn chi tiết, xin xem các văn bản sau đây:
8.1. Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.
8.2. Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc.
8.3. Quyết định số 06/QĐ-HĐQLQ ngày 13/9/1999 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hướng dẫn về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
8.4. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT – BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ KH&CN về hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.
8.5. Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

* Tham khảo Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 của Bộ KHCN&MT và Bộ Tài chính, Thông tư số 25/ 2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định số 119/2009/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính Phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

Bài viết liên quan