Print This Post

Thông báo về việc nghiệm thu và gia hạn thời gian thực hiện đối với đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Trong thời gian vừa qua, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã nhận được các công văn/đơn đề nghị gia hạn của các chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì gửi chậm so với quy định (sau thời điểm kết thúc hợp đồng).

Quỹ xin thông báo và đề nghị các chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì lưu ý thực hiện việc nghiệm thu và gia hạn thời gian thực hiện đề tài theo đúng quy định như sau:
Chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có trách nhiệm xây dựng và gửi Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài tới Quỹ trong thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng (kể cả thời gian gia hạn nếu có).Báo cáo tổng hợp được lập qua hệ thống quản lý thông tin trực tuyến OMS. Chủ nhiệm đề tài in báo cáo tổng hợp từ hệ thống, xin xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi 01 bản về Cơ quan Điều hành Quỹ để nghiệm thu theo quy định.
Trường hợp đề tài không có khả năng hoàn thành đúng thời hạn theo hợp đồng, chậm nhất 60 ngày trước khi kết thúc thời hạn thực hiện hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài phải báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do và kiến nghị về việc gia hạn thực hiện đề tài gửi Cơ quan điều hành Quỹ kèm theo báo cáo tình hình thực hiện đề tài đến thời điểm đề nghị gia hạn thực hiện.

Trong thời hạn 30 ngày, Cơ quan điều hành Quỹ xem xét và có văn bản trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận gia hạn thực hiện đề tài.
Quỹ không xử lý các đơn đề nghị gia hạn gửi sau thời gian quy định nêu trên.