Print This Post

Thông báo phê duyệt kinh phí (đợt 1) đề tài NCCB trong KHTN năm 2014

Ngày 20 tháng 1 năm 2015, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí (đợt 1) đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ. Hiện tại, Cơ quan điều hành Quỹ đang gửi thông báo, Quyết định phê duyệt kinh phí tới các Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, kèm theo là yêu cầu chỉnh sửa nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí.

Đề nghị Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các nội dung yêu cầu trên để ký kết Hợp đồng nghiên cứu khoa học. Dự kiến thời hạn hoàn thiện hồ sơ trước ngày 4 tháng 2 năm 2015.

So với tiến độ thực hiện trong thông báo tài trợ, quá trình phê duyệt kinh phí chậm hơn 2 tháng. Cơ quan điều hành Quỹ rất mong nhận được sự thông cảm của Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài.