Print This Post

Thông báo về phê duyệt danh mục đề tài Việt-Đức

Ngày 15/1/2015, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 01 đề tài hợp tác song phương Việt-Đức được Quỹ tài trợ năm 2014 (Xem Quyết định số 07/QĐ-HĐQL- NAFOSTED).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 1/2015). Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 2/2015).Trân trọng thông báo.