Print This Post

Thông báo về việc xác nhận kinh phí đề tài do Quỹ tài trợ

Theo kế hoạch hàng năm để tổng hợp số liệu lập báo cáo Quyết toán và căn cứ để cấp tiếp kinh phí triển khai đề tài theo tiến độ hợp đồng, Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra xác nhận quyết toán kinh phí các đề tài do Quỹ tài trợ.

Để việc xác nhận kinh phí đề tài được thuận lợi, nhanh chóng, đề nghị cơ quan chủ trì và các phòng ban có liên quan (Phòng kế toán làm đầu mối) phối hợp với chủ nhiệm đề tài chuẩn bị các nội dung sau:

– Báo cáo tổng hợp kinh phí các đề tài (Phụ lục 01 đính kèm): do cơ quan chủ trì thực hiện.
– Kê khai số liệu chi tiết các đề tài (Phụ lục 02 đính kèm), có xác nhận của cơ quan chủ trì.
– Chuẩn bị chứng từ gốc liên quan đến việc thực hiện đề tài theo bảng kê chi tiết của từng đề tài, hạng mục chi theo dự toán được duyệt.

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí các đề tài (Phụ lục 01; Phụ lục 02 ) gửi về Quỹ bằng đường công văn và gửi file theo địa chỉ email tới các thư ký tài chính ngành. Hạn nộp chậm nhất là ngày 16/2/2015. Tệp mẫu Phụ lục 01; Phụ lục 02 được đăng tải trên website của Quỹ (www.nafosted.gov.vn).
Quỹ sẽ chỉ tiến hành xác nhận tình hình sử dụng kinh phí đối với các đơn vị có báo cáo theo quy định. Đối với các đơn vị không nộp báo cáo, Quỹ không tiến hành xác nhận tình hình sử dụng kinh phí và không cấp tiếp kinh phí năm 2015 đối với các đề tài này.

Điện thoại liên hệ Phòng tài chính kế toán: 04.39369502
Kính đề nghị Quý đơn vị, chủ nhiệm các đề tài phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác của Quỹ hoàn thành nhiệm vụ./.

Tải toàn văn

Phụ lục kèm theo