Print This Post

Thông báo về việc nộp Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đối với các đề tài NCCB trong KHTN bắt đầu từ năm 2009

Theo hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký giữa Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên thực hiện trong giai đoạn 2009 – 2011, có thời gian thực hiện 24 tháng (hoặc ít hơn) sẽ kết thúc vào cuối năm 2011.

Để phục vụ đánh giá kết thúc và quyết toán tài chính của đề tài đúng thời hạn, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đề nghị chủ nhiệm đề tài lập “Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên” theo mẫu.

Xem mẫu báo cáo tại đây:

– Báo cáo tổng hợp nội dung;

– Báo cáo sử dụng kinh phí.