Print This Post

Thông báo về việc xác nhận kinh phí đề tài do Quỹ tài trợ

Căn cứ thông báo số 08/TB-NAFOSTED ngày 09/01/2014 về việc kiểm tra tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí năm 2013 dự kiến từ 10/02/2014-21/03/2014.

Kính đề nghị các Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên(trên toàn quốc) và Khoa học xã hội và nhân văn (tại các địa phương  chưa kiểm tra, bao gồm: TP.HCM, Huế, Vinh, Thái Nguyên), kê chi tiết chứng từ theo mẫu M4 chuyển về Phòng Kế toán của cơ quan chủ trì trước ngày 15/01/2014.

Trân trọng thông báo!

Link tải toàn văn thông báo và mẫu báo cáo

Bài viết liên quan