Print This Post

Thông báo v/v nộp báo cáo định kỳ năm 2013 trong KHXH

Theo Quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2011 và 2012, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo giữa kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện đề tài (gồm báo cáo kết quả nghiên cứu và báo cáo tình hình sử dụng kinh phí có mẫu gửi kèm) được gửi tới Quỹ bằng cả hai hình thức:
·        Bản mềm gửi cho Quỹ qua email: nafosted@most.gov.vn.
·        03 bản cứng có dấu xác nhận của Tổ chức chủ trì đề tài gửi đến Cơ quan điều hành Quỹ (số 39 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).
(02 bản lưu tại Quỹ, 01 bản lưu tại phòng Quản lý KHCN của cơ quan chủ trì)

  •  01 bản sao các sản phẩm đến Cơ quan điều hành Quỹ hoặc bản mềm qua email: thư ký hành chính

Để sớm cấp kinh phí theo tiến độ, đề nghị chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo trước ngày    25/11/2013.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan điều hành Quỹ theo số điện thoại: 04.3934.0411/ 04.3934.0555; email: nafosted@most.gov.vn.
Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu và báo cáo tình hình sử dụng kinh phí có trong “Thông báo về việc Báo cáo định kỳ đối với các đề tài NCCB trong KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2011 và 2012” đăng trên trang web của Quỹ (Địa chỉ: https://www.nafosted.gov.vn)
Xin trân trọng cảm ơn./.

Tải Toàn văn và mẫu báo cáo