Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia dự án VIIP đợt 2/2015

Ngày 06 tháng 8 năm 2015, tại Khách sạn ARMY (Số 1, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) và 02 Ngân hàng VietinBank và VietcomBank tổ chức lễ thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án (Đợt 2/2015) của Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project – VIIP). Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay ưu đãi 55 triệu USD của Ngân hàng Thế giới trong thời gian 5 năm, từ 2014 đến 2018.

Để cung cấp bổ sung thêm thông tin cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia thực hiện Dự án, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xin thông báo và hướng dẫn chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” đợt 2/2015 như sau:

 1. Mục tiêu của Dự án: Áp dụng, cải tiến công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp.
 2. Đối tượng tài trợ: Là các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp tham gia đổi mới, nâng cấp và thương mại hóa các công nghệ, các cá nhân và nhóm cá nhân có ý tưởng đổi mới sáng tạo.
 3. Phạm vi tài trợ:

3.1. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia là cơ quan tổ chức thực hiện toàn bộ hợp phần 1 (Phát triển công nghệ) gồm có 03 nhóm tiểu dự án (C1, C2 và C3) và phần “Cấp phát – Grant” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới – sáng tạo) – nhóm tiểu dự án C4 của Dự án.

3.2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là cơ quan tổ chức thực hiện phần“Cho vay – Credit” thuộc hợp phần 2 (Mở rộng và thương mại hóa kết quả đổi mới – sáng tạo) của Dự án.

3.3. Phân loại các nhóm tiểu dự án hỗ trợ:

 1. a) Nhóm C1: Là nhóm tiểu dự án Phát triển công nghệ, tạo ra sự đổi mới sáng tạo (có tính đột phá) dựa trên yêu cầu giải quyết các thách thức phát triển mang tầm quốc gia.

– Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y – dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp – Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.

– Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.

– Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Cấp 100% tổng chi phí của tiểu dự án, tối đa $700.000 USD (để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của dự án).

 1. b) Nhóm C2: Là nhóm tiểu dự án tiếp nhận hoặc nâng cấp các công nghệ sẵn có để tạo ra các giải pháp đổi mới sáng tạo thích hợp cho Việt Nam.

– Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y – dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp – Thủy – Hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.

– Thời gian thực hiện: tối đa là 18 tháng.

– Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án (nhưng không quá $300.000 USD) để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.

 1. c) Nhóm C3: Là nhóm TDA thúc đẩy đổi mới sáng tạo cá nhân hoặc nhóm cá nhân.

– Lĩnh vực hỗ trợ: Mở rộng cho tất cả các lĩnh vực công nghệ.

– Thời gian thực hiện: tối đa là 12 tháng.

– Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 75% tổng chi phí của tiểu dự án (nhưng không quá $30.000 USD) để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.

(Lưu ý: Nhóm tiểu dự án C3 không tài trợ chi phí nhân công lao động trực tiếp)

 1. d) Nhóm C4: là nhóm tiểu dự án Mở rộng và Thương mại hóa các kết quả đổi mới sáng tạo.

– Lĩnh vực hỗ trợ, gồm: (1) Y – dược học cổ truyền; (2) Nông nghiệp – Thủy – hải sản; và (3) Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) như một công cụ cung cấp dịch vụ cho người thu nhập thấp.

– Thời gian thực hiện: tối đa là 24 tháng.

– Mức hỗ trợ cho một tiểu dự án: Tối đa 30% tổng chi phí của TDA nhưng không quá $250.000 USD đối với các TDA mở rộng và thương mại hóa các công nghệ do Dự án VIIP tạo ra (phát triển từ kết quả thực hiện các TDA nhóm C1, C2 và C3), hoặc $125.000 USD đối với các TDA mở rộng và thương mại hóa các công nghệ được tiếp nhận chuyển giao từ các nguồn khác để chi trả cho các chi phí hợp lệ theo quy định của Dự án.

 1. Hồ sơ đăng ký tiểu dự án:

4.1. Hồ sơ đăng ký thực hiện tiểu dự án, gồm:

 1. a) Đơn đăng ký tài trợ: (theo Mẫu đơn đăng ký)
 2. b) Thuyết minh tiểu dự án: Chuẩn bị theo mẫu qui định (mẫu bản tiếng Việt) và bản dịch sang tiếng Anh (gồm mẫu TM TDA + các phụ lục kèm theo).

Kèm theo mẫu thuyết minh TDA trên, còn có các phụ lục sau:

(1) Dự toán ngân sách TDA (mẫu kèm theo PL 01A/01B – được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 thay thế Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2015);

(2) Kế hoạch nhân sự dự kiến triển khai tiểu dự án (mẫu kèm theo PL 02);

(3) Kế hoạch công tác tổng thể của tiểu dự án (mẫu kèm theo PL 03).

(4) Phụ lục khác (nếu có) để bổ sung làm rõ các nội dung của Thuyết minh TDA.

 1. c) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên chính tham gia TDA (theo mẫu).
 2. d) Hồ sơ năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì và các đối tác tham gia (nếu có):

– Hồ sơ tư cách pháp nhân:

+ Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ: Bản sao công chứng Quyết định thành lập và Điều lệ hoạt động của đơn vị.

+ Đối với các doanh nghiệp: Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Đối với cá nhân và nhóm cá nhân: Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân.

– Tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì và các đối tác tham gia (Hồ sơ năng lực) về cơ cấu tổ chức, nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tài chính và một số kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (thông qua các hợp đồng đã và đang thực hiện),…

 1. e) Cam kết hợp tác của các đối tác cùng tham gia tiểu dự án (theo mẫu)
 2. f) Kế hoạch quản lý môi trường: được lập theo mẫu quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ)
 3. g) Bản mềm điện tử bao gồm đầy đủ các thành phần hồ sơ TDA.

* Đối với hồ sơ đăng ký tiểu dự án nhóm C4 (HP 2), cần bổ sung các tài liệu/hồ sơ vay vốn do Vietinbank và Vietcombank yêu cầu. Đề nghị tham khảo Sổ tay tín dụng của các Ngân hàng nói trên đối với gói sản phẩm vay vốn từ dự án VIIP.

4.2. Hồ sơ hợp lệ để được đưa ra xét chọn phải đáp ứng yêu cầu:

 1. a) Hồ sơ hợp lệ: (1) Có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo yêu cầu (như mục 4.1); (2) Hồ sơ được lập theo các mẫu/biểu kèm theo Thông báo trên và được cung cấp đầy đủ các thông tin theo mẫu/biểu yêu cầu; (3) Đảm bảo tính pháp lý theo quy định (ký, đóng dấu của cá nhân/tổ chức có thẩm quyền,.bản công chứng,…); (4) và được nộp đúng hạn (đến kỳ hạn nộp hồ sơ như đã thông báo) hoặc đủ 100 hồ sơ theo quy định.
 2. b) Ngoài mẫu thuyết minh TDA phải được dịch sang tiếng Anh (theo quy định), khuyến khích các thành phần hồ sơ khác cũng được dịch sang tiếng Anh để tạo điều kiện cho các chuyên gia quốc tế đánh giá hồ sơ TDA được tốt hơn (đối với tất cả các nhóm).

4.3. Yêu cầu về số lượng bộ hồ sơ:

 1. a) Đối với các tiểu dự án nhóm C1, C2 và C3: Hồ sơ đăng ký tài trợ gồm 02 bộ hồ sơ gốc (bộ bản cứng và bản bằng file điện tử (file Word, Excell hoặc scan định dạng file pdf với đầy đủ các thành phần hồ sơ như bản cứng).

– 02 Bộ hồ sơ gốc (bản cứng) được gửi trực tiếp đến 01 nơi (NAFOSTED hoặc Ban Quản lý Dự án) hoặc đồng thời cả 02 nơi (mỗi nơi 01 bộ bản gốc) trước 17h00 ngày 15/9/2015 hoặc gửi thông qua hệ thống bưu điện có dấu đóng ngày gửi của bưu điện trước thời gian nộp hồ sơ theo quy định (trước 17h ngày 15/9/2015).

– Bản mềm điện tử được gửi qua hệ thống trực tuyến OMS của Ban Quản lý Dự án VIIP hoặc gửi qua Email (tới NAFOSTED hoặc BQLDA) hoặc được lưu trong đĩa CD/DVD/USB,… và có thể gửi cùng với bản cứng. Thời gian gửi bản mềm trên trước 17h00 ngày 15/9/2015 (như thời gian thông báo).

 1. b) Đối với các tiểu dự án nhóm C4:

– Hồ sơ đăng ký tài trợ: Thực hiện tương tự như các nhóm C1, C2 và C3 nói trên.

– Hồ sơ đăng ký vay vốn: Theo qui định của Vietinbank hoặc Vietcombank.

– Hồ sơ đăng ký (hồ sơ tài trợ + hồ sơ vay vốn) gồm 03 bộ hồ sơ gốc (gồm bộ bản cứng và bản file điện tử quy định như các TDA nhóm C1, C2, C3 trên) được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đồng thời tới 1 đơn vị hoặc cả 3 đơn vị (NAFOSTED, PMU, Vietinbank/Vietcombank – mỗi đơn vị 01 bộ).

Lưu ý: Khuyến khích các tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ đến NAFOSTED trước thời hạn trên (trước 17h00 ngày 15/9/2015) để có thể được tư vấn/hỗ trợ trong việc bổ sung/hoàn thiện các thành phần hồ sơ TDA theo quy định.

 1. Tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo (ngày 06/8/2015) đến 17:00 ngày 15/9/2015 hoặc đến thời điểm Dự án nhận đủ 100 hồ sơ – tùy theo điều kiện nào đến trước.

Hồ sơ nộp sau thời hạn này hoặc sau số thứ tự 100 sẽ được đưa vào đánh giá vào đợt tiếp theo (đợt 3). Dự kiến thời gian tiếp nhận đợt 3 vào cuối tháng 12/2015.

– Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 (gồm nhóm C1, C2 và C3): được gửi trực tiếp đếnNAFOSTED hoặc thông qua Ban Quản lý Dự án (PMU nhận rồi chuyển đến Quỹ trong thời gian quy định) đểNAFOSTED tiến hành các bước tiếp theo.

– Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc Hợp phần 2 (nhóm C4): được gửi đến NAFOSTED (chủ yếu là phần hồ sơ xin tài trợ), đến Ban Quản lý Dự án và ngân hàngVietinbank/Vietcombank (tùy theo lựa chọn đã đề cập trong thuyết minh).

Chủ nhiệm tiểu dự án phải chuẩn bị trước 02 bản phiếu khai hồ sơ (theo mẫu) để đối chiếu và giao nhận.

 1. Địa chỉ nộp Hồ sơ và tra cứu các thông tin liên quan đến Dự án:

6.1. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (HS đăng ký tài trợ)

Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 04-39369503                    Email: piu-nafosted@yahoogroups.com

Website: https://www.nafosted.gov.vn/vi/viip/

6.2. Ban Quản lý Dự án (PMU)

Phòng 501 Nhà G, Bộ KH-ĐT, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04-37379129/37379130     Fax: 04-37349755     Tổng đài tư vấn: 04 – 1081

E-mail: viip.project@gmail.comwww.viip.org.vn;

6.3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoặc chi nhánh (HS vay vốn)

Số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Liên hệ Phòng vốn tín dụng quốc tế

Tel: 04-39343137        Fax: 04-39393734     Website: www.vietcombank.com.vn

6.4. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hoặc chi nhánh (HS vay vốn)

Địa chỉ: số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phòng Nguồn vốn tín dụng quốc tế

Tel: 04-39421030       Fax: 04-3942 1168     Website: www.vietinbank.com.vn

 1. Dự kiến thời gian thông báo kết quả đánh giá tiểu dự án:

Kết quả đánh giá, phê duyệt các TDA (đợt 2/2015) sẽ được đăng tải trên Website của NAFOSTED. Thời gian dự kiến đăng tải vào cuối tháng 12 năm 2015.

 1. Dự kiến thời gian Quỹ tổ chức hội nghị: “Hướng dẫn xây dựng hồ sơ tiểu dự án” đề nghị cấp phát:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ tiểu dự án để đăng ký đợt 2/2015 của dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (Vietnam Inclusive Innovation Project – VIIP), đăng ký theo thông tin sau:

+ Tổ thực hiện dự án VIIP (PIU) – Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia,

Địa chỉ: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39369503;       Email: piu-nafosted@yahoogroups.com;

+ Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: căn cứ theo số lượng đăng ký của các tổ chức/doanh nghiệp và cá nhân, NAFOSTED dự kiến sẽ tổ chức 02 Hội nghị (tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) để hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp và các cá nhân xây dựng và hoàn thiện hồ sơ tiểu dự án theo yêu cầu của các nhóm TDA của Dự án VIIP.

Thời gian tổ chức 02 buổi hội nghị trên: tại Hà Nội ngày 01/9/2015 và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày04/9/2015. Thông tin chi tiết về các Hội nghị trên sẽ được gửi tới các tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân đăng ký qua địa chỉ Email đăng ký.

Đề nghị các tổ chức/doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu được tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ nộp trong đợt 2/2015 này sẽ đăng ký thông qua địa chỉ Email của Tổ thực hiện dự án Quỹ: piu-nafosted@yahoogroups.com trước ngày 28/8/2015 để Quỹ xây dựng chương trình triển khai. Thông tin đăng ký gồm có: tên đơn vị/địa chỉ/Lĩnh vực tham gia dự án/ nhóm TDA đăng ký/số lượng người tham dự/tên người đầu mối/số ĐT/Email.

Nếu có đủ số lượng người/đơn vị đăng ký, NAFOSTED sẽ bố trí tổ chức Hội nghị trên. Trường hợp không đủ để tổ chức Hội nghị, Quỹ sẽ trao đổi/tư vấn cho các tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân qua hệ thống Email hoặc điện thoại.

 1. Một số văn bản liên quan

– Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

(https://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/55/2015/TTLT/BTC-BKHCN-02).

– Thông tư liên tịch số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

 (https://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/012010TT-BTC/)

– Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

(https://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/972010TT-BTC/)

– Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

– Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

–  Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

 

Các biểu mẫu:

 1. Mẫu đơn đăng ký (Song ngữ)
 2. Mẫu thuyết minh tiểu dự án
 3. Các phụ lục khác để bổ sung làm rõ các nội dung của Thuyết minh TDA:

Mẫu dự toán kinh phí TDA PL 01A
Mẫu dự toán kinh phí TDA PL 01B
Mẫu kế hoạch nhân sự TDA
Mẫu kế hoạch hoạt động TDA

 1. Mẫu lý lịch khoa học
 2. Mẫu cam kết hợp tác của các đối tác cùng tham gia tiểu dự án
 3. Mẫu kế hoạch quản lý môi trường
 4. Mẫu phiếu khai hồ sơ

Tác giả bài viết: LDLap

Nguồn tin: nafosted