Print This Post

Thông báo về việc báo cáo định kỳ đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt 1 (đã được điều chỉnh thời gian thực hiện) và đề tài năm 2020 đợt 2

Theo quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký giữa Quỹ với các Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài năm 2020 đợt 1 (đợt ký hợp đồng  tháng 6/2020, đã được điều chỉnh thời gian thực hiện) và đề tài năm 2020 đợt 2 (đợt ký hợp đồng tháng 11/2020), Quỹ sẽ tổ chức đánh giá định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài.

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ để tiến hành đánh giá định kỳ làm cơ sở cấp tiếp kinh phí.

1. Hồ sơ đánh giá định kỳ kết quả thực hiện đề tài gồm:

– Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài (được khai nộp trực tiếp trên hệ thống);

– Báo cáo chi tiết tình hình sử dụng kinh phí (Mẫu Phụ lục số 01/CT-NAFOSTED);

– Kết quả minh chứng cho các nội dung công việc đã thực hiện và sản phẩm nghiên cứu khoa học của đề tài.

2. Hồ sơ đánh giá định kỳ được gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

– Truy cập vào hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (OMS) của Quỹ: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ss/account/index.php thông qua tài khoản cá nhân, cập nhật thông tin báo cáo theo hướng dẫn và gửi tới Quỹ.

– Sau khi hoàn thiện bản báo cáo trên OMS, nhà khoa học gửi hồ sơ tới Quỹ theo 1 trong 2 cách sau:

a. Nộp hồ sơ điện tử (ký số)

– Hồ sơ được ký bởi chữ ký số của chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính) và tải lên OMS cùng kết quả minh chứng cho các nội dung công việc đã thực hiện và sản phẩm nghiên cứu khoa học.

b. Nộp hồ sơ bản giấy (trường hợp tổ chức, CNĐT không sử dụng chữ ký số)

– In hồ sơ được xuất ra từ OMS (bao gồm cả các tệp kết quả minh chứng đã tải lên), ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ.

3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ:

a. Đối với đề tài năm 2020 đợt 1 (đã được điều chỉnh thời gian thực hiện): Đề nghị Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm gửi báo cáo trước ngày 12/11/2021. Báo cáo nội dung công việc thực hiện từ khi bắt đầu đến hết tháng 10/2021.

b. Đối với đề tài năm 2020 đợt 2: Đề nghị Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm gửi báo cáo trước ngày 10/12/2021. Báo cáo nội dung công việc thực hiện từ khi bắt đầu đến hết tháng 11/2021.

Trường hợp các đề tài năm 2020 đợt 2 bị ảnh hưởng do kinh phí đợt 1 cấp muộn và có nhu cầu điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, đề nghị Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài gửi hồ sơ đến Quỹ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

Hồ sơ gửi đến Quỹ gồm: (1) Văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng. Thời gian điều chỉnh tương ứng với thời gian chậm nhận kinh phí. (2) Phụ lục điều chỉnh nội dung thực hiện hợp đồng.

Thời hạn đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện (chỉ áp dụng với Đề tài năm 2020 đợt 2): trước ngày 30/11/2021

Các đề tài đã gửi văn bản đề nghị điều chỉnh và được Quỹ đồng ý sẽ thực hiện theo kế hoạch sau khi điều chỉnh. Việc báo cáo định kỳ sẽ thực hiện khi có thông báo của Quỹ về tiếp nhận báo cáo định kỳ (dự kiến Quý II/2022).

4. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Quỹ NAFOSTED – phòng 405, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Mã số đề tài, Báo cáo định kỳ ngành/liên ngành…..

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tiến hành đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài, thông báo kết quả về tình hình cấp tiếp kinh phí đợt tiếp theo tới chủ nhiệm đề tài.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan điều hành Quỹ theo số điện thoại:

– Hỗ trợ về chuyên môn: 02439340411 (Máy lẻ 103; 104; 105; 106)

– Hỗ trợ về tin học, hệ thống OMS: 02439340411 (Máy lẻ 801; 802)./.

Tin: Phòng KHXH&NV – Nguyễn Quỳnh Hoa