Print This Post

Danh sách đề tài khoa học tự nhiên năm 2013 (đợt I)

Ngày 30/9/2013, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 188 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2013 (Quyết định số 66/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1)
1 Toán học 09
2 KH thông tin & Máy tính 19
3 Vật lý 42
4 Hóa học 39
5 Khoa học Trái đất 11
6 Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp 35
Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học 18
7 Cơ học 15
Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 10/2013). Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 11-12/2013).

Danh mục đề tài phê duyệt đợt 2 bao gồm các đề tài có chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ các năm 2009, 2010 và 2011. Quá trình phê duyệt các đề tài này sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, nghiệm thu, dự kiến tiến hành từ nay đến cuối năm 2013.

Xem danh mục tại đây (cập nhật ngày 7/10/2013, trong đó chỉnh sửa lại tên tổ chức chủ trì đề tài dòng số 32 ngành Sinh học Nông nghiệp do lỗi kỹ thuật).

Bài viết liên quan