Print This Post

Kế hoạch ký hợp đồng và cấp kinh phí (đợt 2) cho các đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHTN do Quỹ tài trợ năm 2012

KẾ HOẠCH KÝ HỢP ĐỒNG VÀ CẤP KINH PHÍ (ĐỢT 2) CHO CÁC ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊNDO QUỸ TÀI TRỢ NĂM 2012

Cơ quan Điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã hoàn tất việc rà soát kinh phí 40 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và được Hội đồng Quản lý Quỹ ký phê duyệt trong danh mục tài trợ năm 2012 (đợt 2) ngày 5/6/2013. Danh mục phê duyệt đợt này bao gồm các đề tài đã được các hội đồng khoa học ngành đề xuất thực hiện từ năm 2012, có chủ nhiệm đề tài thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ trong các năm 2009, 2010. Các đề tài 2009, 2010 nêu trên đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và được nghiệm thu vào Quý 1/2013.

Theo kế hoạch dự kiến, Quỹ sẽ gửi thông báo đến các chủ nhiệm đề tài để hoàn chỉnh thuyết minh đề cương trong tháng 6/2013. Việc ký hợp đồng và cấp kinh phí sẽ được tiến hành vào tháng 7/2013.