Print This Post

Thông báo tài trợ NCCB trong KHXH&NV bắt đầu thực hiện từ năm 2014

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2014. Thời hạn nhận hồ sơ để xét duyệt đợt này là trước 16h30 ngày 12/9/2013, các hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau.

1. Mục tiêu tài trợ nghiên cứu cơ bản:
– Tạo điều kiện và xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, có tính liên tục, kế thừa và đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn.
– Phát triển năng lực nghiên cứu cơ bản của cá nhân, tập thể ở các trường đại học, viện nghiên cứu; hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh đạt trình độ quốc tế; góp phần đào tạo nhân lực khoa học xã hội và nhân văn trình độ cao.
– Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
– Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu cơ bản nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung.

2. Phạm vi tài trợ:
Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc các ngành: Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Chính trị học; Kinh tế học; Luật học; Sử học, Khảo cổ, Dân tộc học; Khu vực học, Quốc tế học; Tâm lý học, Giáo dục học; Văn học, Ngôn ngữ học; Văn hóa học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông.

3. Đối tượng: Các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu cơ bản đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn nêu tại Quy định tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08/4/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ (các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước quyết định số 207/QĐ- HĐCDGSNN ngày 19/8/2009 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước).

4. Hồ sơ đăng ký đề tài:
4.1 Hồ sơ đăng ký đề tài, bao gồm:
– Đơn đăng ký đề tài ( Phụ lục 1-ĐĐKPhụ lục 1e );
– Thuyết minh đề tài ( Phụ lục 2-TMĐT, Phụ lục 2.1- TMĐT; Phụ lục 2e, Phụ lục 2e.1 );
– Năng lực của tổ chức chủ trì, Lý lịch khoa học của  chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu ( Phụ lục 3-NLTC , Phụ lục 3e-NLTC , Phụ lục 3.1-LLKH , Phụ lục 3.1e-LLKH )
– Các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu: Chỉ nộp những bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia và sách chuyên khảo hoặc bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có giá trị chứng minh theo quy định, được công bố, xuất bản trong 5 năm gần đây tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký đề tài có thể tải từ trang Web của Quỹ theo địa chỉ: www.nafosted.gov.vn.

4.2 Quy định về hồ sơ đăng ký:
– Bản in trên giấy bao gồm 01 bộ hồ sơ tiếng Việt ( hồ sơ gốc chữ ký tươi, dấu đỏ) và 01 bộ hồ sơ tiếng Anh (chữ ký tươi không cần đóng dấu). Hồ sơ đăng ký phải được lập theo các biểu mẫu của Quỹ, có chữ ký của Chủ nhiệm Đề tài và xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ (tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ là tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại kho bạc nhà nước);
– Bản điện tử được nhập trên hệ thống OMS tại địa chỉ https://www.nafosted.gov.vn/oms_xh/ hoặc được  lưu trong đĩa CD (file dạng Word, font chữ Times New Roman, khổ chữ 13) có ghi tên chủ nhiệm đề tài và ngành nghiên cứu (nội dung bản điện tử phải trùng khớp với nội dung hồ sơ gốc).
– Các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (không đóng cùng Đơn đăng ký, Thuyết minh đề tài, Lý lịch khoa học), gồm:
*   01 bản toàn văn (sách chuyên khảo và tạp chí khoa học chuyên ngành);
*   02 bản sao các trang bìa và trang cuối đầy đủ các thông tin về tên tác giả, tên công trình, năm xuất bản, nhà xuất bản, thời gian nộp lưu chiểu (sách chuyên khảo) và trang bìa tạp chí, mục lục và trang đầu bài báo (tạp chí khoa học chuyên ngành).
– Trước khi nộp hồ sơ, chủ nhiệm đề tài lập Phiếu khai Hồ sơ theo mẫu của Quỹ (02 bản) để đối chiếu và giao nhận.

4.3     Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:
a. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký:
Từ sau ngày thông báo đến trước 16h30 ngày 12/9/2013.
b. Hồ sơ đăng ký được gửi đến:
Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ phận Hành chính), Số 39 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: (04) 3936 7750/ 3936 9502.
c. Dự kiến thời gian tổ chức đánh giá xét chọn, công bố kết quả:
– Rà soát phân loại hồ sơ:                16/9/2013 đến 30/9/2013
– Tổ chức đánh giá xét chọn:           01/10/2013 đến 31/10/2013
– Tổng hợp, công bố kết quả:          01/11/2013 đến 30/11/2013
– Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng:   01/12/2013 đến 31/12/2013
– Cấp kinh phí:                                Tháng  01/2014

5. Các văn bản quy định liên quan đến tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn:
– Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08/4/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

– Quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ ngày 5/5/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2010

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

– Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

– Thông tư liên tịch số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

– Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

– Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15/6/2009 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học;

Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

Danh mục các tạp chí chuyên ngành được tính tối đa từ 01 điểm trở lên theo Hội đồng chức danh GS Nhà nước.
Các văn bản nêu trên có thể xem và tải từ trang Web của Quỹ theo địa chỉ: (www.nafosted.gov.vn)./.