Print This Post

Thành lập Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2019 – 2021

Ngày 27/5/2019, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký Quyết định số 86/QĐ-HĐQL-NAFOSTED về việc thành lập Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2019-2021, chi tiết danh sách kèm theo.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia dự kiến tổ chức phiên họp về hoạt động và cảm ơn các thành viên Hội đồng khoa học nhiệm kỳ trước, ra mắt Hội đồng khoa học nhiệm kỳ mới (và đánh giá xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản năm 2019 đợt 2) vào trung tuần tháng 6/2019./.

Tin: HoaNQ