Print This Post

Thông báo phê duyệt “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2019 – đợt 1”

Ngày 29/5/2019, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 158 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2019-đợt 1 (Quyết định số 90/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Dưới đây là số lượng các đề tài theo từng ngành được phê duyệt đợt này:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ
1 Toán học 8
2 KH Thông tin & Máy tính 10
3 Vật lý 36
4 Hóa học 33
5 Khoa học Trái đất và Môi trường 15
6 Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp 28
7 Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học 7
8 Cơ học 21

Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 7/2019).

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

Tin: Huyền TT