Print This Post

Thông báo Danh mục đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ từ năm 2023

Tại Quyết định số 08/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 27/3/2023, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục đề tài Nghiên cứu ứng dụng do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2023 (Danh mục đề tài được phê duyệt tải tại đây). Đây là các đề tài được các Hội đồng khoa học Nghiên cứu ứng dụng của Quỹ đánh giá xét chọn từ 93 hồ sơ đề tài đăng ký hợp lệ gửi đến Quỹ vào tháng 9/2022.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức thẩm định nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí của đề tài thuộc Danh mục nêu trên, trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí tài trợ các đề tài, dự kiến trong tháng 4/2023. Ngay sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt danh mục kinh phí tài trợ, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng (bao gồm thuyết minh đề tài) và cấp kinh phí đợt 1 để triển khai đề tài. Việc ký hợp đồng tài trợ sẽ áp dụng phương thức ký số và gửi nhận hồ sơ trực tuyến qua các tài khoản Quỹ cung cấp cho các nhà khoa học và tổ chức chủ trì.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức chủ trì được biết ./.

Tin: NAFOSTED