Print This Post

Thông báo Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2020

Ngày 09/01/2020, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2020 theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQL-NAFOSTED.

Danh mục đề tài tải tại đây.

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì có các đề tài được tài trợ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh theo ý kiến của Hội đồng khoa học và gửi đến Quỹ trong thời gian theo yêu cầu (Thông tin chi tiết sẽ được gửi qua email của chủ nhiệm đề tài).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức thẩm định nội dung và dự toán kinh phí của các nhiệm vụ thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 02/2020.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí tài trợ, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thuyết minh để ký hợp đồng thực hiện (dự kiến trong tháng 3/2020).

Lưu ý: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia dự kiến sẽ tiếp tục thông báo việc đăng ký và tiếp nhận hồ sơ đề tài tiềm năng trên trang web của Quỹ từ tháng 4/2020

Tin: Phòng Dự án (Lê Đức Lập)