Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài NCCB trong KHTN&KT được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2019 – đợt 2

Ngày 09/1/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 192 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ năm 2019-đợt 2 (Quyết định số 01/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ
1 Toán học 22
2 KH Thông tin & Máy tính 12
3 Vật lý 55
4 Hóa học 30
5 Khoa học Trái đất và Môi trường 19
6 Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp 22
7 Cơ học 23
8 Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học 09

Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 2-3/2020).

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

Tin: Phòng KHTN&KT (Trương Thị Thanh Huyền)