Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài thuộc Chương trình hợp tác NAFOSTED – NHMRC do Quỹ tài trợ năm 2018

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – NHMRC, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về tổ chức đánh giá định kỳ lần 1 tình hình thực hiện các đề tài thuộc Chương trình (Thông báo này cũng đồng thời gửi tới các CNĐT và TCCT thông qua email). Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài để gửi Quỹ.

Mẫu báo cáo định kỳ:

 Báo cáo tình hình thực hiện đề tài

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài

Thời hạn:

– Ngày 30/01/2020 (Thứ Năm), đối với các đề tài ký hợp đồng thực hiện trong tháng 01/2019

– Ngày 29/05/2020 (Thứ Sáu), đối với các đề tài ký hợp đồng thực hiện trong thời gian tháng 4 – tháng 07/2019

Địa chỉ gửi Hồ sơ:

– Hồ sơ điện tử (đầy đủ chữ ký và dấu điện tử): qua email nafosted@most.gov.vn, cc nhyen@most.gov.vn; Hoặc

– Hồ sơ giấy (đầy đủ chữ ký và xác nhận của Tổ chức chủ trì):

Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ Chương trình NAFOSTED – NHMRC)

Cơ quan điều hành Quỹ dự kiến sẽ tiến hành đánh giá và cấp tiếp kinh phí (đối với các đề tài thực hiện tốt, theo đúng tiến độ) hoặc thông báo các lưu ý và yêu cầu bổ sung (đối với các đề tài chưa đáp ứng tiến độ) lần lượt trong tháng 02/2020 và tháng 06/2020 cho các đề tài thuộc Chương trình.

Tin: Phòng KHTN&KT (Nguyễn Hải Yến)

+100%- 🖶 In