Print This Post

Thông báo giới thiệu và đề xuất danh sách Hội đồng khoa học ngành trong KHTN nhiệm kỳ 2012-2015

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Quỹ PTKHCNQG) tổ chức thành lập Hội đồng khoa học ngành (HĐKH) trong khoa học tự nhiên nhiệm kỳ mới (2012-2015). Để có cơ sở lựa chọn HĐKH mới, kính mời các nhà khoa học quan tâm giới thiệu/tự giới thiệu bản thân hoặc các nhà khoa học khác (đáp ứng đủ điều kiện) tham gia HĐKH nhiệm kỳ mới.

Nhiệm vụ  của Hội đồng khoa học:

  1. Xác định các định hướng nghiên cứu cơ bản được Quỹ tài trợ;
  2. Xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản để Quỹ tài trợ;
  3. Đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;
  4. Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Tiêu chí giới thiệu:

  • Thành tích nghiên cứu khoa học;
  • Uy tín, khách quan, đổi mới.

Kế hoạch thực hiện:   (click vào các nút bấm trong cột “Nội dung” để sử dụng chức năng tương ứng)  

TT Nội dung Thời gian Thông tin chi tiết
1 04/04/2012
– 09/04/2012
Cộng đồng khoa học giới thiệu các nhà khoa học có thể tham gia Hội đồng khoa học các ngành. Danh sách giới thiệu mặc định của Quỹ bao gồm thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2009-2012 và các Chủ nhiệm đề tài NCCB KHTN của Quỹ từ 2009 đến 2011.
2 06/04/2012
– 16/04/2012
Các nhà khoa học có trong danh sách được giới thiệu vào hệ thống OMS để cập nhật lý lịch. Chỉ những cá nhân đã cập nhật thông tin mới có tên trong danh sách lựa chọn HĐKH mới.
3 19/04/2012
– 23/04/2012
Tất cả các cá nhân có tên trong danh sách trên và Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng khoa học các ngành KHTN nhiệm kỳ 2008-2011 vào hệ thống OMS đề xuất HĐKH mới (*)
4 Phê duyệt 24/04/2012
– 29/04/2012
Trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt phương án Hội đồng khoa học mới.

(*) Cập nhật ngày 19/04/2012.