Print This Post

Thông báo kế hoạch cấp kinh phí cho các đề tài, hoạt động do NAFOSTED tài trợ, hỗ trợ năm 2022

Ngày 22/09/2022, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã tiếp nhận nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN) chi cho các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ năm 2022 với số tiền ~ 255 tỷ đồng. Căn cứ quyết định giao dự toán chi NSNN năm 2022 cho Quỹ và nguồn kinh phí được cấp nêu trên, Quỹ dự kiến triển khai thực hiện cấp kinh phí cho các nhiệm vụ trong tháng 10-11/2022, thông tin cụ thể như sau:

1. Cấp kinh phí cho các đề tài đã đánh giá định kỳ, đánh giá nghiệm thu theo tiến độ trong năm 2021 đủ điều kiện cấp tiếp, bao gồm:

Chương trình tài trợ Số lượng nhiệm vụ Kinh phí cấp (triệu đồng)

Ghi chú

Nghiên cứu cơ bản trong KHTN&KT 588 123,688 Kinh phí sau đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài thực hiện từ 2017-2018; kinh phí sau đánh giá định kỳ đối với đề tài thực hiện từ 2017-2020.
Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV 81 25,798 Kinh phí sau đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài thực hiện từ 2018, 2019 đợt 1; kinh phí sau đánh giá định kỳ đối với đề tài thực hiện từ 2018, 2019 đợt 2, 2020 đợt 1
Nhiệm vụ đột xuất, tiềm năng, HTQT 15 5,836 Kinh phí sau đánh giá định kỳ và đánh giá kết quả.
Tổng 684 155,322  

2. Cấp kinh phí cho các đề tài đã đánh giá định kỳ, đánh giá nghiệm thu theo tiến độ trong năm 2022 đủ điều kiện cấp tiếp, bao gồm:

Chương trình tài trợ Số lượng nhiệm vụ Kinh phí cấp (triệu đồng)

Ghi chú

Nghiên cứu cơ bản trong KHTN&KT 525 65,728 Kinh phí định kỳ, kinh phí sau đánh giá kết quả thực hiện; kinh phí định kỳ đối với đề tài thực nghiệm thực hiện từ 2019-2020;
Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV 107 9,085 Kinh phí sau đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài thực hiện từ 2018, 2019; kinh phí định kỳ đối với đề tài thực hiện từ 2019, 2020
Nhiệm vụ đột xuất, ứng dụng, tiềm năng, HTQT 79 24,261 Kinh phí cấp lần đầu, kinh phí cấp sau đánh giá định kỳ và đánh giá kết quả.
Các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia 2022 11 615 Kinh phí cho các hoạt động đã được phê duyệt hỗ trợ.
Tổng 722 99,689  

Trong quá trình xem xét, cấp kinh phí năm 2022, các cơ quan quản lý chưa đồng ý cấp kinh phí theo đề nghị của Quỹ đối với một số khoản sau đây:

(a) Kinh phí cho các đề tài, hoạt động mới nhưng chưa có quyết định phê duyệt tài trợ, hỗ trợ;

(b) Kinh phí cho các các đề tài đã hết thời gian thanh quyết toán theo quy định tại Điều 14, Thông tư 27/2015/TTLT- BKHCN-BTC ngày 30/12/2015.

Đối với các đề tài thuộc nhóm (b) nêu trên nhưng đang trong thời gian chờ công bố theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN hoặc chưa được cấp đủ kinh phí theo tiến độ do Quỹ chưa nhận được đủ nguồn NSNN, CQĐH Quỹ sẽ báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để có phương án giải quyết.

Do hạn chế về nguồn NSNN được cấp năm 2022, các đề tài đã nộp hồ sơ đăng ký năm 2021 (Nghiên cứu cơ bản trong KHTN&KT, Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV, nhiệm vụ Tiềm năng) chưa được tài trợ và cấp kinh phí trong năm 2022. CQĐH Quỹ sẽ thông báo về việc tài trợ đối với các đề tài này sau khi có quyết định của các cơ quan quản lý.

CQĐH Quỹ trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức chủ trì được biết và chủ động tổ chức, thực hiện nghiên cứu./.

Tin: NAFOSTED