Print This Post

Thông báo tình hình cấp kinh phí đối với các đề tài do Quỹ tài trợ (Quý 2-3/2020)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thực hiện cấp kinh phí thực hiện đối 244 đề tài nghiên cứu và 56 trường hợp thuộc chương trình nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia với tổng kinh phí trên 82 tỷ đồng. Kinh phí cấp cho các đề tài nghiên cứu bao gồm các đề tài đã ký hợp đồng, các đề tài đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài thuộc các chương trình nghiên cứu cơ bản (lĩnh vực KHTN&KT, KHXH&NV), nghiên cứu hướng ứng dụng (nhiệm vụ đột xuất, tiềm năng, đề án lịch sử Việt Nam). Tham khảo thông báo cấp kinh phí của Quỹ đến tháng 4/2020 tại đây.

Cuối tháng 5 năm 2020, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã tiếp nhận kinh phí từ Bộ Tài chính cho hoạt động năm 2020. Quỹ tiếp tục thực hiện cấp kinh phí đối với các đề tài (bao gồm các đề tài đã ký hợp đồng, các đề tài đã đánh giá định kỳ trong 4 tháng đầu năm 2020 đủ điều kiện cấp tiếp và kinh phí đợt cuối các đề tài đã nghiệm thu) đối với trên 400 đề tài nghiên cứu và các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia với tổng kinh phí 138.5 tỷ đồng.

Chương trình tài trợ Số lượng

đề tài

Kinh phí

dự kiến cấp

(tỷ đồng)

Ghi chú
Nghiên cứu cơ bản trong KHTN 318 95.4 Kinh phí đợt đầu đề tài 2019 đợt 2 (đề tài thực nghiệm); kinh phí định kỳ đợt 2,3 đề tài 2016-2018, kinh phí cuối kỳ đề tài 2015-2017 đã đánh giá định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm.
Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV 90 28.9 Kinh phí đợt đầu đề tài 2019 đợt 2; kinh phí định kỳ đợt 2 đề tài 2018, kinh phí cuối kỳ các đề tài 2015-2017 đã đánh giá định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm.
Nhiệm vụ đột xuất, tiềm năng, NC ứng dụng 15 11.6 Kinh phí đợt đầu 11 đề tài tiềm năng thực hiện từ 2020 và 04 đề tài đột xuất, ứng dụng 2020.
Hoạt động nâng cao năng lực KH&CN 31 2.6 Hoạt động đã triển khai năm 2020

Tổng cộng

138.5  

 

Đối với các đề tài NCCB trong KHTN&KT đã ký hợp đồng trong 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ dự kiến sẽ cấp kinh phí cho các đề tài thực nghiệm. Các đề tài lý thuyết sẽ cấp kinh phí ngay sau khi Quỹ tiếp nhận kinh phí đợt tiếp theo.

Kính thông báo để các tổ chức chủ trì được biết và hỗ trợ nhóm nghiên cứu triển khai đề tài theo kế hoạch nghiên cứu.

Tin: Phòng Tài chính – Kế toán (Phan Thị Minh Nguyệt)