Print This Post

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng thực hiện đề tài NCCB lĩnh vực KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2019 – đợt 2

Ngày 06/3/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục kinh phí 191 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật được Quỹ tài trợ xét chọn năm 2019-đợt 2. Các đề tài được phê duyệt kinh phí đợt này được nộp hồ sơ đăng ký từ tháng 08/2019, phê duyệt Danh mục tài trợ vào tháng 1/2020.

Tổng kinh phí tài trợ được phê duyệt đợt này là 179 tỷ đồng (kinh phí trung bình là 898 triệu đồng/đề tài đối với nhóm nghiên cứu thông thường và 2,67 tỷ đồng/đề tài đối với nhóm nghiên cứu mạnh). Kinh phí tài trợ đối với đề tài NCCB lĩnh vực KHTN&KT do Quỹ tài trợ tập trung vào các mục công lao động (phụ thuộc vào khối lượng công việc, sản phẩm của đề tài), chi phí vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu (mua sắm nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu) và các hoạt động của đề tài (điều tra, khảo sát, hội thảo khoa học, phân tích mẫu). Kinh phí trung bình của các đề tài thực nghiệm nói chung cao hơn các đề tài lý thuyết do nhu cầu về nguyên vật liệu phục vụ thí nghiệm, chi phí thực địa, thuê ngoài và phân tích mẫu.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để chỉnh sửa hồ sơ và chuẩn bị ký hợp đồng trước ngày 13/3/2020. Thời gian thực hiện đề tài dự kiến từ tháng 4/2020.

Tin: Phòng KHTN&KT (Trương Thị Thanh Huyền)