Print This Post

Thông báo về việc chỉnh sửa thuyết minh đề cương và ký hợp đồng đề tài tiềm năng do Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2020

Ngày 07/3/2020, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã ký phê duyệt Danh mục kinh phí của 15 đề tài thuộc chương trình tiềm năng được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2020. (Danh mục đề tài tiềm năng được Quỹ tài trợ thực hiện từ năm 2020 đã được thông báo trên trang web của Quỹ ngày 13/01/2020).

Tổng kinh phí tài trợ được phê duyệt đợt này khoảng 29.8 tỷ đồng (kinh phí trung bình khoảng 1,987 tỷ đồng/đề tài). Kinh phí tài trợ đối với đề tài tiềm năng do Quỹ tài trợ tập trung chủ yếu vào các mục công lao động (phụ thuộc vào khối lượng công việc, sản phẩm của đề tài) và mục nguyên vật liệu, vật tư, hóa chất của đề tài (tùy theo lĩnh vực, mục tiêu nghiên cứu, ứng dụng và thí nghiệm, thử nghiệm của đề tài).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ gửi thông báo tới các chủ nhiệm đề tài thông qua email yêu cầu chỉnh sửa thuyết minh đề tài và hoàn thiện hồ sơ theo quy định để chuẩn bị ký hợp đồng thực hiện từ 11 – 20/3/2020. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn thiện thuyết minh đề cương và các hồ sơ theo yêu cầu, gửi Cơ quan điều hành Quỹ theo thời hạn trong thông báo.

Thời gian thực hiện đề tài dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2020.

Quỹ dự kiến cấp kinh phí đợt 1 tới các đề tài ngay sau khi ký hợp đồng theo quy định.

 

Tin: Phòng Dự án (Lê Đức Lập)