Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài NCCB trong KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2018 (đợt 2)

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo, Quỹ dự kiến tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài NCCB trong lĩnh vực KHTN&KT do Quỹ tài trợ năm 2018 (đợt 2). Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý online OMS của Quỹ thông qua tài khoản cá nhân, chuẩn bị báo cáo theo hướng dẫn trên hệ thống và gửi tới Quỹ trực tiếp qua hệ thống online OMS.

2. In 01 bản báo cáo từ hệ thống OMS kèm theo các minh chứng về kết quả thực hiện, lấy xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài (lãnh đạo đơn vị ký, đóng dấu) và gửi tới Quỹ theo địa chỉ sau đây:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: BCĐK ngành……..)

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 29/4/2020 (Thứ Tư)

Trong quá trình hoàn thiện báo cáo định kỳ, đề nghị các chủ nhiệm đề tài báo cáo cụ thể các công việc đã thực hiện, minh chứng về quá trình thực hiện và kết quả / sản phẩm thu được. Kết quả đánh giá báo cáo định kỳ là căn cứ cho việc cấp kinh phí đợt tiếp theo của đề tài.

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tiến hành đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài, thông báo kết quả và cấp tiếp kinh phí đợt tiếp theo tới các đề tài trong tháng 5-6/2020.

Tin: Nguyễn Thị Mỹ An

+100%- 🖶 In